ÅRSMØTE TORSDAG 7. FEBRUAR 2019

Det innkalles til årsmøte i Drammen Roklubb torsdag 7. februar kl 19.00. Møtet holdes i Roersalen. Dagsorden i henhold til lov og organisasjonsplan.

Årsmøtet skal:
– Behandle klubbens årsmelding, styrets beretning, beretning fra hussjefen, materialsjefen og rådet
– Behandle klubbens regnskap for 2018 inkludert fondets regnskap i revidert stand
– Behandle revisors rapport
– Behandle forslag og saker
– Fastsette medlemskontingent for 2019
– Vedta klubbens budsjett for 2019
– Behandle klubbens organisasjonsplan og klubbhåndbok
– Foreta valg til styret, rådet, komiteer/utvalg samt revisorer
– Velge representanter til Norges Roforbunds Ting, Vestfold Rokrets Ting, Drammen Idrettsråds årsmøte

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 31. januar 2019. Kan sendes til post@drammenroklubb.no.

Stemmeberettigede er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2019. Foreldre kan ikke stemme på vegne av sine barn uten at de selv er medlem. Kun klubbens medlemmer er valgbare.

Enkel bevertning.

Vi ønsker velkommen til årsmøtet 2019!

Med vennlig hilsen
styret i Drammen Roklubb