Sakspapirer til Årsmøtet

Styret minner om Årsmøtet i Roersalen den 7. februar klokken 19.00.
Under følger Årsmøtets agenda, samt styrets beretning og styrets forslag til saker.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder
  • 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  • Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
  • Valgkomitéen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Vedlegg