Årsmøte 23. februar – saksdokumenter

Stiftet 12. juni 1924                                                                            Medlem av Norges Roforbund

Innkalling til årsmøte.

Drammen Roklubb innkaller medlemmer til årsmøte onsdag 23.februar 2022 kl 19:00 i Drammen Roklubbs lokaler – roersalen.

Årsmøtet skal:

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

2.  Velge dirigent.

3.  Velge protokollførere.

4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.  Godkjenne innkallingen.

7.  Godkjenne sakslisten.

8.  Behandle Drammen Roklubbs årsberetning, herunder styrets beretning, hussjefens beretning og materialsjefens beretning.

9.  Behandle Drammen Roklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning, fondsutvalgets beretning, ordensutvalgets beretning og lovutvalgets beretning.

10.  Behandle forslag og saker.

11.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.  Vedta Drammen Roklubbs budsjett.

13.  Vedta Drammen Roklubbs organisasjonsplan.

14.  Foreta følgende valg:                                                            

a) Styret med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2  varamedlemmer.                     

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.                                                

c) Fondsutvalg med 3 medlemmer.                                                                                   

d) Ordensutvalg med 3 medlemmer.                                            

e) Lovutvalg med 3 medlemmer.                                         

f) Huskomité med 5 medlemmer.

g) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Drammen Roklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

h) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem.

a) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Det skal velges 1.varamedlem og 2.varamedlem.

h) Valgkomitéen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Saksdokumentene vil bli sent ut til medlemmene samt lagt ut på vår hjemmeside senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Hilsen Fredrik Bekken, leder