Årsmøte 13. februar 2018 kl 19.00

Det innkalles til årsmøte i Drammen Roklubb tirsdag 13. februar 2018 kl 19.00. Møtet holdes i Roersalen.

Dagsorden i henhold til lov og organisasjonsplan.

Årsmøtet skal:
– Behandle klubbens årsmelding, styrets beretning, beretning fra hussjefen, materialsjefen og rådet
– Behandle klubbens regnskap for 2017 inkludert fondets regnskap i revidert stand
– Behandle revisors rapport
– Behandle forslag og saker
– Fastsette medlemskontingent for 2019
– Vedta klubbens budsjett for 2018
– Behandle klubbens organisasjonsplan og klubbhåndbok
– Foreta valg til styret, rådet, komiteer/utvalg samt revisorer
– Velge representanter til Norges Roforbunds Ting, Vestfold Rokrets Ting, Drammen Idrettsråds årsmøte

Eventuelle forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 30. januar 2018. Kan sendes til post@drammenroklubb.no.

Stemmeberettigede er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for 2018. Foreldre kan ikke stemme på vegne av sine barn uten at de selv er medlem. Kun klubbens medlemmer er valgbare.

Enkel bevertning.

Vi ønsker velkommen til årsmøtet 2018!

Med vennlig hilsen
Drammen Roklubb
styret