Årsmøte 2020

Styret ønsker velkommen til årsmøte i Drammen roklubb. Møtet avholdes i Roersalen på roklubben, torsdag 13. februar kl. 19.00.

Under følger saklisten for årsmøtet:

 • Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2:    Velge dirigent
 • Sak 3:    Velge protokollfører
 • Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 5:    Godkjenne innkallingen
 • Sak 6:    Godkjenne saklisten
 • Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
 • Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger, hussjefens beretning, materialsjefens    beretning og Rådets beretning.
 • Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 • Sak 10: Behandle forslag og saker
  • 10.1  Forslag – Stiftelsesdatoen for Drammen Roklubb
  • 10.2  Forslag –  Gjeninnføre Hedersbevisninger
  • 10.3  Forslag – Endring av Rådet til et Lovutvalg, et Fondsutvalg og et Ordensutvalg
 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 • Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
 • Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 14: Foreta følgende valg:
  • 14.1 Styre:
   • leder
   • nesteleder
   • 5 styremedlemmer 
   • 2 varamedlemmer
  • 14.2 Kontrollutvalg:
   • 2 medlemmer
   • 1 varamedlem
  • 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • 14.4 Valgkomité:
   • leder 
   • medlemmer
   • varamedlem
  • 14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan  medlemmer til huskomiteen og medlemmer til lovutvalget

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden.      
 • Idrettslagets årsberetning, hussjefens beretning, materialsjefens beregning og Rådets beretning.
 • Regnskap i revidert stand og forslag til budsjett.
 • Kontrollkomiteens/revisors beretning.
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer.
 • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt.
 • Styrets forslag til klubbhåndbok og organisasjonsplan.
 • Fullstending forslag til ny lov, i henhold til ny lovnorm, og med ny (gammel) stiftelsesdato.

Ved spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med styret i Drammen Roklubb v/ leder Eirik Hexeberg Henriksen.